คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ตัวแทนจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ. เขต 1
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอ. เขต 1
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริธร คำแสงดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลาขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เบอร์โทร :