คณะกรรมการสภานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2563

นาย แสงตะวัน แก้วงาม
ประธานสภานักเรียน

นางสาว ทราภรณ์ คุคลิน
รองประธานคนที่ 1

นาย กันตพงศ์ พัสดร
รองประธานคนที่ 2

นางสาว ศิริลักษณ์ เเสนประกอบ

นางสาว อารียา คชมิตร

นางสาวณิชกานต์ เเจะไธสง
เลขานุการ

นางสาว ผุสดี เเสนโสภาวรรณ

นางสาวมัฌฌิมา อาษาธง
ประชาสัมพันธ์

นางสาว ปิยวรรณ เเสนทวีสุข

เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เทพบุตร์
วิชาการ

นางสาว กัลยา มาตย์วิเศษ
กิจกรรม

นายศุภภัทร วรรณพัฒน์
คณะกรรมการ

นางสาว อภิรดา หมอกสังข์
คณะกรรมการ

นาย ญาณภัทร มากมั่งมี
กิจกรรม

นางสาว นรกมล ธีระเผ่าพงษ์
คณะกรรมการ

นาย สิทธิชัย ตั้งดี
คณะกรรมการ

นาย ธนวัตน์ สมรภูมิ
คณะกรรมการ

นาย ธนากร บุญวิเศษ
คณะกรรมการ

นายศิวัช บุญปก
คณะกรรมการ