คณะกรรมการสภานักเรียนมัธยมศึกษา ปี 2562

นายแสงตะวัน แก้วงาม
ประธานสภานักเรียน

นางสาวปานชนก ขามรัตน์
รองประธานคนที่ 1

นางสาวณัฐสุภา ปาระจุม
รองประธานคนที่ 2

นางสาวอัจฉรา เพ็ญจันทร์
เหรัญญิก

นางสาวนลนีย์ ปัฐรัตน์
เลขานุการ

นางสาวณิชกานต์ แจะไธสง
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมัฌฌิมา อาษาธง
ประชาสัมพันธ์

นายสิทธิชัย ตั้งดี
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายกันตพงศ์ พัสดร
วิชาการ

นายรัฐภูมิ ธนาโชติอัครโภคิณ
วิชาการ

นายญาณภัทร มากมั่งมี
กิจกรรม

นางสาวแองเจลล่า โกร๊ค
กิจกรรม

นายการัณยภาส สุริยัพ
คณะกรรมการ

นายณัฐวุฒิ สุทธิประภา
คณะกรรมการ

นายโธมัส พรมพิลา
คณะกรรมการ

นายศิวัช บุญปก
คณะกรรมการ

นายศุภภัทร วรรณพัฒน์
คณะกรรมการ

นายโมกขพัฒน์ ศรีพล
คณะกรรมการ

เด็กชายชุติภูมิ ลาวัณย์
คณะกรรมการ

เด็กหญิงขวัญข้าว คำสม
คณะกรรมการ

นายคณวัฒน์ สว่างศรี
คณะกรรมการ

นายภูตะวัน สงกรม
คณะกรรมการ

นายเศรษฐพงศ์ มูลมาก
คณะกรรมการ

นายอดิเทพ สรรพวุธ
คณะกรรมการ

นายธัชกร พัชรเมธี
คณะกรรมการ

นางสาวปวีณา เวียงนนท์
คณะกรรมการ

นางสาวสุณิชา แวงภูลา
คณะกรรมการ

นางสาวเกตุมนี ศรีมาร
คณะกรรมการ

นางสาวภัทรวรินทร์ สดมพฤกษ์
คณะกรรมการ

นางสาวภาวินี คุณสันเทียะ
คณะกรรมการ