คณะกรรมการสภานักเรียนประถมศึกษา ปี 2563

เด็กหญิงปุญญิสา ศรีอุดม
ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงภีรเกศ สวนงาม
รองประธาน คนที่ 1

เด็กหญิงพิมพรพา พลหาญ
รองประธาน คนที่ 2

เด็กหญิงณัฐณิชา หมื่นศรี
กรรมการ

เด็กหญิงนภัสสร สิริวัฒนพงษ์
กรรมการ

เด็กหญิงภัคจิรา คูลิน
กรรมการ

เด็กหญิงชัญญา คำตา
กรรมการ

เด็กหญิงนัยน์ปพร พลเยี่ยม
กรรมการ

เด็กหญิงจิดาภา ต้นวงค์เจริญ
กรรมการ

เด็กหญิงวรรษพร วิลัยหล้า
กรรมการ

เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง นวลนุกูล
กรรมการ

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนสุวรรณ์
กรรมการ

เด็กชายธนัช สารารัตน์
กรรมการ

เด็กชายตรัยรัตน์ พรรณลา
กรรมการ

เด็กหญิงสวิชญา บำเรอ
กรรมการ