คณะกรรมการสภานักเรียนปฐมวัย ปี 2562

เด็กหญิงเอมสุข พูนวศิน
ประธานนักเรียน

เด็กชายฉัตรบดินทร์ ศรีสุวรรณ
รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงพลอยไพลิน ประหยัดรัตนกุล
รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงขวัญฤทัย ปะนามเก
กรรมการ/เลขานุการ

เด็กหญิงปุณณณัช ไกรราร
กรรมการ

เด็กชายศุภกิตติ์ พันธุวัฒนา
กรรมการ

เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยมาตร์
กรรมการ