คณะกรรมการสภานักเรียนปฐมวัย ปี 2564

เด็กหญิงธัญพร ลาสุธรรม
ประธานนักเรียน

เด็กชายอาณาจักร นาเมืองรักษ์
รองประธานนักเรียน

เด็กชายพิรพัฒน์ มังคะวัฒน์
รองประธานนักเรียน

เด็กชายกิตติศักดิ์ พุดมี
เหรัญญิก

เด็กหญิงธัญพิชชา พิมพ์ประชา
กรรมการ

เด็กชายปัณณวิญช์ น้ำคำ
กรรมการ

เด็กหญิงดิษยา บัวสา
กรรมการ

เด็กหญิงไอยวริญ วีรธนศิลป์
กรรมการ/เลขานุการ