ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ก่อนวัยเรียน

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางภรพัชรินทร์ สวัสดิ์สละ
ครูประจำชั้น ก. 1/1

นางเกศินี เชื้อเพชร์
ครูประจำชั้น ก. 1/2

นางวาสนา ระดาฤทธิ์
ครูประจำชั้น ก. 1/3

นางอรพิน วิเชียรนีรนาท
่ครูคู่ชั้น ก.1/1

น.ส.อุทุมพร ทางทอง
ครูคู่ชั้น ก.1/2

น.ส.พรพรรณ คำทอน
ครูคู่ชั้น ก.1/3