ก่อนวัยเรียน

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวาสนา ระดาฤทธิ์
ครูประจำชั้น ก่อนวัยเรียน 1/1
เบอร์โทร : 0630216737

นางอรทัย ชนะอรรถ
ครูคู่ชั้น ก่อนวัยเรียน 1/1
เบอร์โทร : 0637106386

นางภรพัชรินทร์ สวัสดิ์สละ
ครูประจำชั้น ก่อนวัยเรียน 1/2
เบอร์โทร : 0625387974

นางพิลาพร กำลังเลิศ
ครูคู่ชั้น ก่อนวัยเรียน 1/2
เบอร์โทร : 0872285879