แผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภัสสร พิลาภ
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวปรีชฎา ยิ่งกำแหง
ครูคู่ชั้น ป.1/1

นางสาวภานุมาศ ชลเทพ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
ครูคู่ชั้น ป.1/2,งานปกครอง/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสมใจ วงศ์จร
ครูประจำชั้น ป.1/3,หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางพานิช แสนกล้า
ครูคู่ชั้น ป.1/3,หัวหน้างานวิชาการระดับประถม

นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/4

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
ครูคู่ชั้น ป.1/4

นางอิงอร อัมพาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
ครูคู่ชั้น ป.1/5

นางขันทอง จันทร์หอม
ครูประจำชั้น ป.1/6

นางลักขณา สิงหะพล
ครูคู่ชั้น ป.1/6

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
ครูประจำชั้น ป.2/1,หัวหน้าสายชั้น ป.2

Mrs.Genalyn Espirtu
ครููคู่ชั้น ป.2/1

นางจีระภา อุ่นพิกุล
ครูประจำชั้น ป.2/2

นายปณิธิศร์ แพงคำ
ครูคู่ชั้น ป.2/2(administrator)

นางอำพร ทมโยธา
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวชนัญญา ยิ่งกำแหง
ครูคู่ชั้น ป.2/3

นางสาวกมลลักษณ์ หารพรม
ครูประจำชั้น ป.2/4

นายปานทอง ชาธรรมมา
ครูคู่ชั้น ป.2/4

นางสุกัญญา เพ็งอารีย์
ครูประจำชั้น ป.2/5

นายอภิรัฐ วโรรส
ครูคู่ชั้น ป.2/5

นางรัตนา สุราอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.2/6

Mrs.Leyna Trisri
ครูคู่ชั้น ป.2/6

นางอุไรวรรณ บุระผากา
ครูประจำชั้น ป.3/1,หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายปฏิพัทธ์ จันทะวงษ์
ครูคู่ชั้น ป.3/1

นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางนิตยา ศรีปัญญา
ครูคู่ชั้น ป.3/2

นางนันทิยา ก้านดอกไม้
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/3(administrator)

นางรัชนี สุวรรรณธาดา
ครูประจำชั้น ป.3/4

นายอนันต์ บุตราษี
ครูคู่ชั้น ป.3/4

นางสาวดวงดารา ถาวร
ครูประจำชั้น ป.3/5,หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายองอาจ นันตะนะ
ครูคู่ชั้น ป.3/5

นางสาวมณีรัตน์ จักษุดำ
ครูประจำชั้น ป.3/6

นางศิริธร คำแสงดี
ครูคู่ชั้น ป.3/6,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวไรวินท์ นาไสยา
ครูประจำชั้น ป.3/7

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครูคู่ชั้น ป.3/7

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
ครูประจำชั้น ป.4/1,หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายชานน จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.4/1,หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวสุวิมล วิมาร
ครูคู่ชั้น ป.4/2,หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวรุจิรา สุวรรณแสน
ครูประจำชั้น ป.4/3,ครูห้องคลินิกภาษาไทย

นายนรากร
ครูคู่ชั้น ป.4/3

นางสาวจุฑามาศ ผลาผล
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ครูคู่ชั้น ป.4/4

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูประจำชั้น ป.4/5,หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.4/5

นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร
ครูประจำชั้น ป.4/6,หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์,หัวหน้างานการเรียนการสอน

นางสาวธัญศิณีรัชม์ วิชระอนนท์
ครูคู่ชั้น ป.4/6

นางสาวสุกัญญา นรทีทาน
ครูประจำชั้น ป.5/1,หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางสาวกัลยาณี รัญวิชัย
ครูคู่ชั้น ป.5/1

นางฌาลิสา แพงคำ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูคู่ชั้น ป.5/2,หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางลภัสรดา จำลองเพ็ง
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวกัลยาณี รัญวิชัย
ครูคู่ชั้น ป.5/3

นางประจวบ แก้วอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/4

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/4

นางนิตยา คำใสสุข
ครูประจำชั้น ป.5/5,งานกิจการนักเรียน

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/5

นางภัทรพร กะจะวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6/1,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,หัวหน้างานห้องสมุด

Mr.Roy Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/1

นางสาวปิยวรรณ วงศ์วีระประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.6/2,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mr.Roy. Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/2

นางสาวลำพูน อาจคำไพร
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายเมธี พ่อศรีชา
ครูคู่ชั้น ป.6/3

นางสาวไพรรัตน์ ชะปูแสน
ครูประจำชั้น ป.6/4

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/4,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปิยนุช วงค์อามาตย์
ครูประจำชั้น ป.6/5

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/5,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
ครูประจำชั้น ป.6/6,หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางอภิสรา นาชัยเพิ่ม
ครูคู่ชั้น ป.6/6,งานวัดผลประเมินผล,ข้อมูลนักเรียน,ธุรการ