แผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปรีชฎา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางประภัสสร พิลาภ
ครูคู่ชั้น ป.1/1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวภานุมาศ ชลเทพ
ครูประจำชั้น ป.1/2
เบอร์โทร : 0852149902

นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
ครูคู่ชั้น ป.1/2,งานปกครอง/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เบอร์โทร : 0616269569

นางสมใจ วงศ์จร
ครูประจำชั้น ป.1/3,หัวหน้าสายชั้น ป.1

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
ครูคู่ชั้น ป.1/3

นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/4
เบอร์โทร : 0821133250

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
ครูคู่ชั้น ป.1/4

นางอิงอร อัมพาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวไรวินท์ นาไสยา
ครูคู่ชั้น ป.1/5

นางอรัญญา พ่อศรีชา
ครูประจำชั้น ป.1/6

นางสาวไรวินท์ นาไสยา
ครูคู่ชั้น ป.1/6

นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ครูประจำชั้น ป.1/7

นายปณิธิศร์ แพงคำ
ครูคู่ชั้น ป.1/7(administrator)

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
ครูประจำชั้น ป.2/1,หัวหน้าสายชั้น ป.2


ครูผู้ช่วย

นางนันทิยา ก้านดอกไม้
ครูประจำชั้น ป.2/2

Mrs.Genalyn Espirtu
ครูคู่ชั้น ป.2/2

นางอำพร ทมโยธา
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางลักขณา สิงหะพล
ครูคู่ชั้น ป.2/3
เบอร์โทร : 0819546966

นางสาวชนัญญา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.2/4

นายปานทอง ชาธรรมมา
ครูคู่ชั้น ป.2/4

นางรัชนี สุวรรรณธาดา
ครูประจำชั้น ป.2/5

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0934626296
อีเมล์ : Puvadon121hotmail.com

นางรัตนา สุราอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.2/6

นายอภิรัฐ วโรรส
ครูคู่ชั้น ป.2/6

นางอุไรวรรณ บุระผากา
ครูประจำชั้น ป.3/1,หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายอนันต์ บุตราษี
ครูคู่ชั้น ป.3/1

นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางนิตยา ศรีปัญญา
ครูคู่ชั้น ป.3/2

นางสาวกมลลักษณ์ หารพรม
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/3(administrator)

นางจีระภา อุ่นพิกุล
ครูประจำชั้น ป.3/4

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/4 (Administrator)

นางสาวมณีรัตน์ จักษุดำ
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางศิริธร คำแสงดี
ครูคู่ชั้น ป.3/5,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
ครูประจำชั้น ป.4/1,หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
ครูประจำชั้น ป.4/2

นายอิทธิชัย วัฒนานิติกุล
ครูคู่ชั้น ป.4/2

นางสาวรุจิรา สุวรรณแสน
ครูประจำชั้น ป.4/3,ครูห้องคลินิกภาษาไทย
ครูประจำชั้น

นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0883096509

นางสาวธัญศิณีรัชม์ วิชระอนนท์
ครูประจำชั้น ป.4/4
ครูประจำชั้น

นายองอาจ นันตะนะ
ครูคู่ชั้น ป.4/4

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูประจำชั้น ป.4/5,หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายองอาจ นันตะนะ
ครูคู่ชั้น ป.4/5

นางสาวดวงดารา ถาวร
ครูประจำชั้น ป.4/6,หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.4/6,หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร
ครูประจำชั้น ป.4/7,หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์,หัวหน้างานการเรียนการสอน

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.4/7,หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุกัญญา นรทีทาน
ครูประจำชั้น ป.5/1,หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางสาวสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูคู่ชั้น ป.5/1,หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางฌาลิสา แพงคำ
ครูประจำชั้น ป.5/2
เบอร์โทร : 0985936641

นางสาวสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูคู่ชั้น ป.5/2

นางลภัสรดา จำลองเพ็ง
ครูประจำชั้น ป.5/3

นายชานน จันทะคัด
ครู
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
เบอร์โทร : 0862381333
อีเมล์ : Gumpa04022515@gmail.com

นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ครูประจำชั้น ป.5/4

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/4

นางสาวลำพูน อาจคำไพร
ครูประจำชั้น ป.5/5

นายเมธี พ่อศรีชา
ครูคู่ชั้น ป.5/6

นางนิตยา คำใสสุข
ครูประจำชั้น ป.5/7,งานกิจการนักเรียน

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/7

นางภัทรพร กะจะวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6/1

Mr.Roy. Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/1

นางสาวปิยวรรณ วงศ์วีระประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.6/2,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอภิชัย จันทิศ
ครูคู่ชั้น ป.6/2

นางสาวไพรรัตน์ ชะปูแสน
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/3,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปิยนุช วงค์อามาตย์
ครูประจำชั้น ป.6/4

นายประทักษ์ สวัสดิ์ผล
ครูคู่ชั้น ป.6/4

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
ครูประจำชั้น ป.6/5

นางอภิสรา นาชัยเพิ่ม
ครูคู่ชั้น ป.6/5,งานวัดผลประเมินผล,ข้อมูลนักเรียน,ธุรการ