แผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภัสสร พิลาภ
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวกมลลักษณ์ หารพรหม
ครูคู่ชั้น ป.1/1

นางสาวภานุมาศ ชลเทพ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
ครูคู่ชั้น ป.1/2

นางสมใจ วงศ์จร
ครูประจำชั้น ป.1/3,หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางพานิช แสนกล้า
ครูคู่ชั้น ป.1/3,หัวหน้างานวิชาการระดับประถม

นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางสาวไรวิน นาไสยา
ครูคู่ชั้น ป.1/4

นางอิงอร อัมพาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5

นายสุทัศน์ สุทธิสนธิ
ครูคู่ชั้น ป.1/5

นางขันทอง จันทร์หอม
ครูประจำชั้น ป.1/6

นางลักขณา สิงหะพล
ครูคู่ชั้น ป.1/6

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
ครูประจำชั้น ป.2/1,หัวหน้าสายชั้น ป.2

Mrs.Genalyn Espirtu
ครููคู่ชั้น ป.2/1

นางจีระภา อุ่นพิกุล
ครูประจำชั้น ป.2/2

นายปณิธิศร์ แพงคำ
ครูคู่ชั้น ป.2/2(administrator)

นางสาวมณีรัตน์ จักษุดำ
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางอังคณา พลับเพลิ
ครูคู่ชั้น ป.2/3

นางสุกัญญา เพ็งอารีย์
ครูประจำชั้น ป.2/4

นายปานทอง ชาธรรมมา
ครูคู่ชั้น ป.2/4

นางสาวชนัญญา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.2/5

นายอภิรัฐ วโรรส
ครูคู่ชั้น ป.2/5

นางสมาภรณ์ ครองประจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/6

นายองอาจ นันตะนะ
ครูคู่ชั้น ป.2/6,งานศิลป์

นางรัตนา สุราอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.2/7

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครูคู่ชั้น ป.2/7

นางอุไรวรรณ บุระผากา
ครูประจำชั้น ป.3/1,หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายปฏิพัทธ์ จันทะวงษ์
ครูคู่ชั้น ป.3/1

นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวธัญศิณีรัชม์ วิชระอนนท์
ครูคู่ชั้น ป.3/2

นางนันทิยา ก้านดอกไม้
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/3(administrator)

นางรัชนี สุวรรรณธาดา
ครูประจำชั้น ป.3/4

นายอนันต์ บุตราษี
ครูคู่ชั้น ป.3/4

นางสาวดวงดารา ถาวร
ครูประจำชั้น ป.3/5

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.3/5

นางอำพร ทมโยธา
ครูประจำชั้น ป.3/6

นางศิริธร คำแสงดี
ครูคู่ชั้น ป.3/6,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
ครูประจำชั้น ป.4/1

นายชานน จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.4/1

นางสาวสุวิมล วิมาร
ครูประจำชั้น ป.4/2,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชานน จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.4/2

นางสาวรุจิรา สุวรรณแสน
ครูประจำชั้น ป.4/3

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูคู่ชั้น ป.4/3,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาศ ผลาผล
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ครูคู่ชั้น ป.4/4

นางณพัฐธิกา ฐิตวิรัชวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.4/5,หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูคู่ชั้น ป.4/5,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา นรทีทาน
ครูประจำชั้น ป.5/1,หัวหน้าสายชั้น ป.5

Mrs.Leyna Trisri
ครูคู่ชั้น ป.5/1

นางฌาลิสา แพงคำ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายศุภชัย สาวิสัย
ครูคู่ชั้น ป.5/2

นางประจวบ แก้วอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร
ครูคู่ชั้น ป.5/3,หัวหน้างานการเรียนการสอน,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูประจำชั้น ป.5/4,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/4

นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
ครูประจำชั้น ป.5/5

นายปัญญา ลาภสาร
ครูคู่ชั้น ป.5/5

นางนิตยา คำใสสุข
ครูประจำชั้น ป.5/6,หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายปัญญา ลาภสาร
ครูคู่ชั้น ป.5/6

นางสาวปิยวรรณ วงศ์วีระประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.6/1,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอภิสรา นาชัยเพิ่ม
ครูคู่ชั้น ป.6/1,งานวัดผลประเมินผล,ข้อมูลนักเรียน,ธุรการ

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
ครูประจำชั้น ป.6/2,หัวหน้าสายชั้น ป.6

Mr.Roy Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/2

นางสาวลำพูน อาจคำไพร
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายเมธี พ่อศรีชา
ครูคู่ชั้น ป.6/3

นางสาวพรนิภา มาแก้ว
ครูประจำชั้น ป.6/4

นางสาวไพรรัตน์ ชะปูแสน
ครูคู่ชั้น ป.6/4

นางปิยนุช วงค์อามาตย์
ครูประจำชั้น ป.6/5,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/5,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางภัทรพร กะจะวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6/6,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/6,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา