แผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปรีชฎา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางประภัสสร พิลาภ
ครูคู่ชั้น ป.1/1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวภานุมาศ ชลเทพ
ครูประจำชั้น ป.1/2
เบอร์โทร : 0852149902

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.1/2

นางสมใจ วงศ์จร
ครูประจำชั้น ป.1/3,หัวหน้าสายชั้น ป.1

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.1/3

นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/4
เบอร์โทร : 0821133250

นางสาวไรวินท์ นาไสยา
ครูคู่ชั้น ป.1/4

นางอิงอร อัมพาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวไรวินท์ นาไสยา
ครูคู่ชั้น ป.1/5

นางอรัญญา พ่อศรีชา
ครูประจำชั้น ป.1/6

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
ครูคู่ชั้น ป.1/6

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
ครูประจำชั้น ป.2/1

Mrs.Genalyn Espirtu
ครููคู่ชั้น ป.2/1

นางนันทิยา ก้านดอกไม้
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ครูคู่ชั้น ป.2/2

นางอำพร ทมโยธา
ครูประจำชั้น ป.2/3

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครูคู่ชั้น ป.2/3

นางสาวชนัญญา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.2/4

นายปานทอง ชาธรรมมา
ครูคู่ชั้น ป.2/4

นางรัชนี สุวรรรณธาดา
ครูประจำชั้น ป.2/5

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครูคู่ชั้น ป.2/5

นางรัตนา สุราอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.2/6,หัวหน้าสายชั้น ป.2

นายอภิรัฐ วโรรส
ครูคู่ชั้น ป.2/6

นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ครูประจำชั้น ป.2/7

นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ครูคู่ชั้น ป.2/7

นางอุไรวรรณ บุระผากา
ครูประจำชั้น ป.3/1,หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายอนันต์ บุตราษี
ครูคู่ชั้น ป.3/1

นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางนิตยา ศรีปัญญา
ครูคู่ชั้น ป.3/2,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกมลลักษณ์ หารพรม
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/3(administrator)

นางจีระภา อุ่นพิกุล
ครูประจำชั้น ป.3/4

นายอนันต์ บุตราษี
ครูคู่ชั้น ป.3/4

นางสาวมณีรัตน์ จักษุดำ
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางศิริธร คำแสงดี
ครูคู่ชั้น ป.3/5,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวดวงดารา ถาวร
ครูประจำชั้น ป.3/6,หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นางสาวณิชาภัทร จีนภักดี
ครูคู่ชั้น ป.3/6

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
ครูประจำชั้น ป.4/1

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
ครูคู่ชั้น ป.4/1,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
ครูประจำชั้น ป.4/2,หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
ครูคู่ชั้น ป.4/2,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพิชามญชุ์ คนคล่อง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
ครูคู่ชั้น ป.4/3,ป.4/4

นางสาวธัญศิณีรัชม์ วิชระอนนท์
ครูประจำชั้น ป.4/4
ครูประจำชั้น

นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
ครูคู่ชั้น ป.4/4

นายองอาจ นันตะนะ
ครูคู่ชั้น ป.4/5

นางลภัสรดา จำลองเพ็ง
ครูประจำชั้น ป.4/5 ,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุจิรา สุวรรณแสน
ครูประจำชั้น ป.5/1,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูคู่ชั้น ป.5/1,หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวสุกัญญา ประจักกะตา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายชานน จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.5/2,หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0862381333
อีเมล์ : Gumpa04022515@gmail.com

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูประจำชั้น ป.5/3,หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชานน จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.5/3

นางสาวกมลวรรณ มาตย์จันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/4,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกุญจนาท สัจจะมโน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายเมธี พ่อศรีชา
ครูคู่ชั้น ป.5/5

นางนิตยา คำใสสุข
ครูประจำชั้น ป.5/6,หัวหน้างานปกครอง,หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/6,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางภัทรพร กะจะวงษ์
ครูประจำชั้น ป.6/1

นายอภิชัย จันทิศ
ครูคู่ชั้น ป.6/1

นางสาวสุกัญญา นรทีทาน
ครูประจำชั้น ป.6/2,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/2

นางสาวไพรรัตน์ ชะปูแสน
ครูประจำชั้น ป.6/3

Mr.Roy. Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/3

นางปิยนุช วงค์อามาตย์
ครูประจำชั้น ป.6/4

Mr.Roy Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/4

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
ครูประจำชั้น ป.6/6,หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางอภิสรา นาชัยเพิ่ม
ครูคู่ชั้น ป.6/6,งานวัดผลประเมินผล,ข้อมูลนักเรียน,ธุรการ