แผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภัสสร พิลาภ
ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูคู่ชั้น ป.1/1

นางสาวภานุมาศ ชลเทพ
ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
ครูคู่ชั้น ป.1/2

นางสมใจ วงศ์จร
ครูประจำชั้น ป.1/3,หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพานิช แสนกล้า
ครูคู่ชั้น ป.1/3,หัวหน้างานวิชาการระดับประถม

นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/4

นายปฏิพัทธ์ จันทะวงษ์
ครูคู่ชั้น ป.1/4

นางอิงอร อัมพาพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5

นายสุทัศน์ สุทธิสนธิ
ครูคู่ชั้น ป.1/5

นางขันทอง จันทร์หอม
ครูประจำชั้น ป.1/6

นางอังคณา พลับเพลิง
ครูคู่ชั้น ป.1/6

นางรัตนา สุราอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.2/1,หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางลักขณา สิงหะพล
ครููคู่ชั้น ป.2/1

นางจีระภา อุ่นพิกุล
ครูประจำชั้น ป.2/2

Mrs.Genalyn Espirtu
ครูคู่ชั้น ป.2/2

นางสาวกมลลักษณ์ หารพรม
ครูประจำชั้น ป.2/3

นายอภิรัฐ วโรรส
ครูคู่ชั้น ป.2/3

นางสุกัญญา เพ็งอารีย์
ครูประจำชั้น ป.2/4

นายปานทอง ชาธรรมมา
ครูคู่ชั้น ป.2/4

นางสาวชนัญญา ยิ่งกำแหง
ครูประจำชั้น ป.2/5

นายภูวดล สวัสดิ์สละ
ครูคู่ชั้น ป.2/5

นางสมาภรณ์ ครองประจิตร
ครูประจำชั้น ป.2/6

นางสาวสุวิดา ไชยวงศ์
ครูคู่ชั้น ป.2/6,งานธุรการ

นางอุไรวรรณ บุระผากา
ครูประจำชั้น ป.3/1,หัวหน้าสายชั้น ป.3

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
ครูคู่ชั้น ป.3/1

นางสาวรุจิรา สุวรรณแสน
ครูประจำชั้น ป.3/2

นายปณิธิศร์ แพงคำ
ครูคู่ชั้น ป.3/2

นางนันทิยา ก้านดอกไม้
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายนคร ศรีวะอุไร
ครูคู่ชั้น ป.3/3 (administrator)

นางรัชนี สุวรรณธาดา
ครูประจำชั้น ป.3/4

นายองอาจ นันตะนะ
ครูคู่ชั้น ป.3/4

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางศิรินันต์ มาตรหลุบเลา
ครูคู่ชั้น ป.3/5

นางอำพร ทมโยธา
ครูประจำชั้น ป.3/6

นางศิริธร คำแสงดี
ครูคู่ชั้น ป.3/6

นางปุณสิตา ทองรักษ์
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางธันวิดา วิชระธานนท์
ครูคู่ชั้น ป.4/1

นางสาวสุวิมล วิมาร
ครูประจำชั้น ป.4/2

นายศิริพงษ์ บัวหาร
ครูคู่ชั้น ป.4/2

นางสุภากาญจน์ สุขรัตน์
ครูประจำชั้น ป.4/3

นายนรากร พิภักดี
ครูคู่ชั้น ป.4/3

นางสาวดวงดารา ถาวร
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ครูคู่ชั้น ป.4/4

นางสาวลำพูน อาจคำไพร
ครูประจำชั้น ป.4/5

นางไพรรัตน์ ชะปูแสน
ครูคู่ชั้น ป.4/5,หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางณพัฐธิกา ฐิตวิรัชวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.4/6

นายชานนท์ จันทะคัด
ครูคู่ชั้น ป.4/6

นางสาวสุกัญญา นรทีทาน
ครูประจำชั้น ป.5/1

Mrs.Leyna Trisri
ครูคู่ชั้น ป.5/1

นางสาวฌาลิสา ประหา
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายศุภชัย สาวิสัย
ครูคู่ชั้น ป.5/2

นางประจวบ แก้วอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/3,หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายศุภชัย สาวิสัย
ครูคู่ชั้น ป.5/3

นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
ครูประจำชั้น ป.5/4

นายปิยะวัฒน์ วรรณศิริ
ครูคู่ชั้น ป.5/4

นางศรีสกุล บุตรช่วง
ครูประจำชั้น ป.5/5

นายอนันต์ บุตรราษี
ครูคู่ชั้น ป.5/5

นางปิยะวรรณ ทิพศรีราช
ครูประจำชั้น ป.5/6,หัวหน้างานการเรียนการสอน

นายเนรมิต ภูบุญเต็ม
ครูคู่ชั้น ป.5/6

นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/1,หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางสาวปิยวรรณ วงศ์วีระประเสริฐ
ครูคู่ชั้น ป.6/1

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
ครูประจำชั้น ป.6/2

Mr.Roy Mondejar
ครูคู่ชั้น ป.6/2

นางสาวกฤษณา ชูศรีทอง
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายเมธี พ่อศรีชา
ครูคู่ชั้น ป.6/3

นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร
ครูประจำชั้น ป.6/4

นางภัทรพร กะจะวงษ์
ครูคู่ชั้น ป.6/4

นางปิยนุช วงศ์อามาตย์
ครูประจำชั้น ป.6/5/หัวหน้างานสภานักเรียน

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/5

นางนิตยา คำใสสุข
ครูประจำชั้น ป.6/6

นายชาญชัย คลังบุญวาสน์
ครูคู่ชั้น ป.6/6

นางศิรินันต์ มาตรหลุบเลา
งานวัดผลและประเมินผล/ข้อมูลนักเรียน/ธุรการ