แผนกมัธยมศึกษา

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางศิริธร คำแสงดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอนก คำตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวอุมาพร สรสิทธิ์
ฝ่ายทะเบียน-งานวัดผลประเมิน,ข้อมูลนักเรียน(มัธยม)

นางณัฐฐา วรนาม
งานธุรการ/สถิติ/พัสดุ/ร้านค้า

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมาลิสา อินรักษา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเนรมิตร ภูบุญเต็ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประดิษฐ์ถา ประดับสี
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชารีญา สมโพธิ์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเลิงใจ นนคะสี
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี

นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นายประวิทย์ หานุภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปริญญา เกษมสุข
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิวัตน์ อาจนิยม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยมงคล ภูโกสัย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายทวีลาภ ชมพูจันทร์
คอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางยุพิน ศิริบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางกริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Obl King
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพัชริตา เวชกามา
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายเอนก คำตา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายรุ่งเกียรติ สุ่มมาตย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุชัย ยุซิ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายมานิตย์ สัตนาโค
ครูผู้สอนวิชาสังคม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายบรรณษรณ์ คุณะ
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์
ประวัติศาสตร์/สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสิรภัทร หมื่นศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางชนากานต์ อินทะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐรพร ชำนาญยนต์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
ครูผู้สอนพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายเอกรัฐ พิศดู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนดนตรีไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์
ครูสอนดนตรีสากล/วงโยธวาทิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
ครูผู้สอนศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางวานิสสา พูลสวัสดิ์
ครูแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
ครูผู้สอนบรรณารักษ์/ห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4