แผนกมัธยมศึกษา

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางศิริธร คำแสงดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุมาพร สรสิทธิ์
ฝ่ายทะเบียน-งานวัดผลประเมิน,ข้อมูลนักเรียน(มัธยม)

นางณัฐฐา วรนาม
งานธุรการ/สถิติ/พัสดุ/ร้านค้า

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมาลิสา อินรักษา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายประดิษฐ์ถา ประดับสี
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรนิภา มาแก้ว
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชารีญา สมโพธิ์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/เคมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเลิงใจ นนคะสี
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี

นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประวิทย์ หานุภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

นายปริญญา เกษมสุข
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

นายชัยมงคล ภูโกสัย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางยุพิน ศิริบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางกริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลวิภา โพธิ์หมุด
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

Mr.Obl King

นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศราณี ศรีสำโรง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายเอนก คำตา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

Mr.Joseph Welhrauca

นายมานิตย์ สัตนาโค
ครูผู้สอนวิชาสังคม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายสุชัย ยุซิ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
ครูผู้สอนสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชฎาภรณ์ แก้วแสนทิพย์
ครูผู้สอนวิชาสังคม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางชนากานต์ อินทะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายสิรภัทร หมื่นศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณัฐรพร ชำนาญยนต์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
ครูผู้สอนพลศึกษา

นายเอกรัฐ พิศดู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนดนตรีไทย

นายเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์
ครูสอนดนตรีสากล/วงโยธวาทิต

นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
ครูผู้สอนศิลปะ

นางวานิสสา พูลสวัสดิ์
ครูแนะแนว

นางสุธัญญา กวนหลวง
ครูแนะแนว

นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
ครูผู้สอนบรรณารักษ์/ห้องสมุด