แผนกมัธยมศึกษา

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางศิริธร คำแสงดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวอุมาพร สรสิทธิ์
ฝ่ายทะเบียน-งานวัดผลประเมิน,ข้อมูลนักเรียน(มัธยม)

นางณัฐฐา วรนาม
งานธุรการ/สถิติ/พัสดุ/ร้านค้า

นางปิ่นสิริ ภูบุญเต็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมาลิสา อินรักษา
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นายประดิษฐ์ถา ประดับสี
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวอนุธิดา ไชยนาแพง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายนครินทร์ เกษมทรัพย์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

นางสาวชารีญา สมโพธิ์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/เคมี

นางสาวเลิงใจ นนคะสี
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/เคมี

นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นายประวิทย์ หานุภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

นายปริญญา เกษมสุข
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

นายชัยมงคล ภูโกสัย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

นายวรวัฒน์ พัฒนนวพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางยุพิน ศิริบูรณ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางกริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุดาพรรณ อรุณจิรโชค
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Mr.Obl King

นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

นางสาวศราณี ศรีสำโรง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

นายเอนก คำตา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายมานิตย์ สัตนาโค
ครูผู้สอนวิชาสังคม

นายสุชัย ยุซิ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา

นางสาวปิยะรัตน์ สงค์จันทร์
ครูผู้สอนสังคมศึกษา

นางชนากานต์ อินทะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายสิรภัทร หมื่นศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณัฐรพร ชำนาญยนต์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
ครูผู้สอนพลศึกษา

นายเอกรัฐ พิศดู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอนดนตรีไทย

นายเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์
ครูสอนดนตรีสากล/วงโยธวาทิต

นายศิริวัฒน์ ลาวัลย์
ครูผู้สอนศิลปะ

นางวานิสสา พูลสวัสดิ์
ครูแนะแนว

นางสุธัญญา กวนหลวง
ครูแนะแนว

นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
ครูผู้สอนบรรณารักษ์/ห้องสมุด