ฝ่ายจิตตาภิบาล

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายเอนก คำตา
รองหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
กรรมการ

นางศิริธร คำแสงดี
กรรมการ

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
กรรมการและเลขานุการ

นางแวววาว เซ่ซง
เหรัญญิก

นางช่อประยงค์ ป้องศรี

นางอรพิน วิเชียรนีรนาท

Mrs.Erlinda Abellanosa Villafuerte

นางเลย์น่า ตรีศรี

Mr.Dheeraj Kumar

Mr.Roy Mondejar