ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ฝ่ายจิตตาภิบาล

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายเอนก คำตา
รองหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
กรรมการ

นางศิริธร คำแสงดี
กรรมการ

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
กรรมการและเลขานุการ

นางแวววาว เซ่ซง
เหรัญญิก

นางช่อประยงค์ ป้องศรี

นางอรพิน วิเชียรนีรนาท

Mrs.Erlinda Abellanosa Villafuerte

นางเลย์น่า ตรีศรี

Mr.Dheeraj Kumar

Mr.Roy Mondejar