ฝ่ายจิตตาภิบาล

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายเอนก คำตา
รองหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
กรรมการ

นางศิริธร คำแสงดี
กรรมการ

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
กรรมการและเลขานุการ

นางแวววาว เซ่ซง
เหรัญญิก

นางช่อประยงค์ ป้องศรี

นางอรพิน วิเชียรนีรนาท

นางเลย์น่า ตรีศรี

Mr.Roy Mondejar