ฝ่ายจิตตาภิบาล

นายเอนก คำตา
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายทวีลาภ ชมพูจันทร์
รองหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

นายวีรศักดิ์ เซ่ซง
กรรมการ

นางศิริธร คำแสงดี
กรรมการ

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
กรรมการและเลขานุการ

นางแวววาว เซ่ซง
เหรัญญิก

นางช่อประยงค์ ป้องศรี

นางอรพิน วิเชียรนีรนาท

Mr.Roy Mondejar

นางสาวดวงดารา ถาวร