ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวริศรียา ธนบุญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสาคร เอนกนวล
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกานต์พิชชา คำใสสุข
กรรมการ

นางสาวอุาพร สรสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวฐิตวดี เวียงสิมา
กรรมการ

นางณัฐฐา วรนาม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรัติกาญน์ บัวหาร
งานธุรการ

นางสาวลักษณ์วิภา ตรีทศ
งานธุรการ