ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางประภัสสร พิลาภ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
บริหารงานบุคคลระดับมัธยมศึกษา

นางจินตนา เหล่ายนขาม
บริหารงานบุคคลระดับปฐมวัย

นางอิงอร อัมพาพันธ์
เลขานุการ
เบอร์โทร : 0895705047

นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางเทียรทอง ผาบุญมา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางแวววาว เซซ่ง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

นางสมใจ วงศ์จร
หน้าสายชั้น ป.1
เบอร์โทร : 0933429478

นางเพ็ญศิลป์ วารีหยาด
หน้าสายชั้น ป.2

นางอุไรวรรณ บุระผากา
หน้าสายชั้น ป.3

นางประวีณ์นุช สุทธิโสกเชือก
หน้าสายชั้น ป.4

นางสาวสุกัญญา นรทีทาน
หน้าสายชั้น ป.5

นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
หน้าสายชั้น ป.6

นางสาวกรรณิการ์ พันสุไพร
หัวหน้าสายชั้น ม.1

นายมานิตย์ สัตนาโค
หัวหน้าสายชั้น ม.2

นางยุพิน ศิริบูรณ์
หัวหน้าสายชั้น ม.3

นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
หัวหน้าสายชั้น ม.4

นายเอนก คำตา
หัวหน้าสายชั้น ม.5

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
หัวหน้าสายชั้น ม.6