ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางศิริธร คำแสงดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางอนุทิน บูรณปัทมะ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางประภัสสร พิลาภ
เหรัญญิก

นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
กรรมการ

นางสาวกฤษณา ชูศรีทอง
กรรมการ

นางอิงอร อัมพาพันธ์
กรรมการและเลขานุการ