ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพานิช แสนกล้า
หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
หัววิชาการระดับปฐมวัย

นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษา