ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเสงี่ยม แสงภารา
วิชาการระดับปฐมวัย

นางพานิช แสนกล้า
วิชาการระดับประถมศึกษา

น.ส.หยาดฝน อินทะเสน
วิชาการระดับมัธยมศึกษา