ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นางวริศรียา บุญเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ฝ่ายสารสนเทศระดับปฐมวัย

นายนคร ศรีวะอุไร
ฝ่ายสารสนเทศระดับประถมศึกษา

นายปริญญา เกษมสุข
ฝ่ายสารสนเทศระดับมัธยม/Admin