เทคโนโลยีและสารสนเทศ IT

นายปริญญา เกษมสุข
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม/Admin

นางวริศรียา ธนชัยบุญเกียรติ
ที่ปรึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี/งบประมาณ

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปฐมวัย

นายนคร ศรีวะอุไร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประถมศึกษา

นายชัยมงคล ภูโกสัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม

นายปณิธิศร์ แพงคำ
คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา

นายทวีลาพ ชมภูจันทร์
คอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น