ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นายชาญชัญ คลังบุญวาสน์
บริหารงานทั่วไประดับประถม

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
บริหารงานทั่วไประดับปฐมวัย

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป