ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเตือนใจ ผลจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
บริหารงานทั่วไประดับปฐมวัย

นายชาญชัญ คลังบุญวาสน์
บริหารงานทั่วไประดับประถม