คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0899624264

นางเทียรทอง ผาบุญมา
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0847988728

นางแวววาว เซซ่ง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0960137949

นางจินตนา เหล่ายนขาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0916326656

นางสาวสุดาลักษณ์ พันแสน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปิ่นแก้ว สำแดงเดช
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางประภัสสร ศรีอุดม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0892793417

นางขวัญฤดี จันทรสมบัติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวยุภาพร ประทุมดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวบุษยาภรณ์ วงอาษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางเสงี่ยม แสงภารา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวนิภาพร บุญเชื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางรุ่งนภา วรนาม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5
เบอร์โทร : 0992713407

นางวันเพ็ญ โชคเหมาะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสุภัทรา สัตนาโค
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางนิภา ชัญถาวร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางรุจิราพร ทองบุสกุล
หัวหน้าวิชาการแผนกปฐมวัย
เบอร์โทร : 0932678637

นางอริสรา พานอนันต์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางสุธรรมา ประโลมรัมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

นางราตรี โพธิสาร
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมนัชญา ป่าจิก
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวนิลุบล ศิริกิจ
ครูคู่ชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสิรินนท์ สัตนันท์
ครูธุรการ/มินิมาร์ท

นางสาวปรีดา แน่นอุดร
บรรณารักษ์

นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ครูคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 0833452325
อีเมล์ : sky_4435@hotmail.com

นายมาโนช วิชเดช
ครูว่ายน้ำ
เบอร์โทร : 0817927447