ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ ศรีสมพร งามวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา