โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2559

ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
 

รายชื่อนักเรียน

ติดต่อสำนักบริหาร

รายชื่อนักเรียนที่เกรดไม่ออก

ให้ติดต่อสำนักบริหาร หรือ ครูประจำวิชา

ประชาสัมพันธ์ **นักเรียนที่เกรดไม่ออกให้ติดต่อที่สำนักบริหาร หรือ ครูประจำรายวิชา **