ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 รอบ 2
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนมัทธิว ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี)
กำหนดการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566
ประผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
ประกาศผลทุนมัทธิว ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ปีการศึกษา 2566