ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไพศาล ใจดี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสำรอง คำศรี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - ปัจจุบัน