ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไพศาล ใจดี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสำรอง คำศรี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - ปัจจุบัน