วิชาคณิตศาสตร
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
วิชาสุขศึกษา

 

 

 

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด The holy infant jesus Roi-et school
เลขที่ 71 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-512805 info@holy.ac.th