ผู้บริหาร
         ภาษาไทย
         สังคมศึกษา ฯ
         วิทยาศาสตร์
         ภาษาต่างประเทศ
         คณิตศาสตร์
         ศิลปะศึกษา
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
         สุขศึกษาและพลศึกษา
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         ครูระดับปฐมวัย
         ครูระดับประถมศึกษา
         ครูระดับมัธยมศึกษา
         ครูพิเศษและครูชาวต่างชาติ