ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.1-3
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับประถมศึกษา 1 - 3  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2561,10:59   อ่าน 577 ครั้ง