ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - 6
วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับประถมศึกษา 4 - 6  ได้จัดกิจกรรม เข้าค่าย พักแรม เดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2561,10:15   อ่าน 1412 ครั้ง