ภาพกิจกรรม
ท้ศนศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
             วันที่ 5 กันยายน 2560  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจัดให้มีโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคูณภาพประเภทกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้เข้าร่วมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 121 คน และครูผุ้ควบคุมดูแลนักเรียน 8 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และโลกและดาราศาสตร์ ดรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าไปศึกษาที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒน ธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด    ในเวลา 08.30 น ถึง 16.00 น.   
              ซึ่งกิจกรรมผ่านได้ด้วยดีนักเรียนมีความสุข มีความรุ้ และได้พบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทุกประการ  
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,16:22   อ่าน 1147 ครั้ง