คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ ศรีสมพร งามวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ อัจฉราวดี ใสสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา