มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
มหากรรมวันการศึกษาเอกชน 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี