หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-6
          ระดับมัธยมศึกษามีทั้งหมด 24  ห้องเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 15 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 ห้องเรียน
          มีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้
  1. หลักสูตรปกติ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง 2560)  ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
  2. หลักสูตร Talented  Program จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนที่มีความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยสอบคัดเลือกนักเรียนสายชั้น ม.1 ของโรงเรียน ในการคัดเลือกนักเรียน (ตามความสมัครใจ  หลังจากที่สอบคัดเลือกแล้ว) สายชั้นละ 1 ห้องเรียน 
  • สายชั้น ม.1 – ม.3
  1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  • Conversation  กับครูต่างชาติ  1 ชั่วโมง / สัปดาห์  สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.6
  • Learn Education 2 คาบ / สัปดาห์  สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3