ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด มีวินัยและคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ  เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ   พัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ