ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 63 ประชุมประจำเดือน กันยายน
21 ก.ย. 63 ็Happy Feast Day บาทหลวงมัทธิวเชาวฤทธิ์ สาสาย
21 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 นิเทศและสังเกตการสอนครูใหม่ ครั้งที่ 2/2563
18 ก.ย. 63 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และกิจกรรมกลุ่ม Y.C.S. บำเพ็ญประโยชน์
14 ก.ย. 63 ส่งข้อมูลลงวารสาร รอบ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
11 ก.ย. 63 พิธีบูชาขอบพระคุณครูและนักเรียนคาทอลิก
10 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 นิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
09 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย (ตามสถานการณ์)
07 ก.ย. 63 ถึง 09 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563