ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
3 ระดับ ยกเว้น บริบาล
05 ต.ค. 62 ถึง 07 ต.ค. 62 Sport Camp , English Camp
ตามความสมัครใจของนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา วิชาการ
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562
3 ระดับ วิชาการ
25 ก.ย. 62 ประชุมประจำเดือนกันยายน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
3 ระดับ บุคคลากร
20 ก.ย. 62 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
มัธยมศึกษา บริหารงานทั่วไป
20 ก.ย. 62 Happy Feast Day (บาทหลวงมัทธิวเชาวฤทธิ์ สาสาย) 21 กันยายน
อวยพรก่อนวัน    Happy  Feast  Day 
ทั้ง 3 แผนก บุคคลากร
20 ก.ย. 62 ถึง 22 ก.ย. 62 Talented Camp (ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา)
เฉพาะนักเรียนในโครงการTalented Camp (ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา) วิชาการ
06 ก.ย. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับครูและนักเรียนคาทอลิก
ทั้ง 3 แผนก จิตตาภิบาล
03 ก.ย. 62 ทัศนศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 )
มัธยมศึกษา วิชาการ
02 ก.ย. 62 ทัศนศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
มัธยมศึกษา วิชาการ
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 นิเทศการสอนครูแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา วิชาการ , บุคคลากร
02 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 นิเทศการสอนครูปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562
ปฐมวัย วิชาการ , บุคคลากร
30 ส.ค. 62 ถึง 30 ก.ค. 62 ทัศนศึกษา (นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6)
ปฐมวัย , ประถมศึกษา วิชาการ
29 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา (นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 )
ปฐมวัย , มัธยมศึกษา วิชาการ
28 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา (นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )
ปฐมวัย , ประถม ,มัธยม วิชาการ
27 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 )
ประถม ,มัธยม วิชาการ
26 ส.ค. 62 ส่งข้อมูลลงวารสาร รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562
3 ระดับ งบประมาณ
26 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 )
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา วิชาการ
22 ส.ค. 62 ถึง 22 ก.ค. 62 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
ทั้ง 3 ระดับ บุคคลากร
16 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา วิชาการ
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ปฐมวัย วิชาการ
15 ส.ค. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ สำหรับครูและนักเรียนคาทอลิก
ทั้ง 3 แผนก ทั้ง 3 แผนก ทั้ง 3 แผนก จิตตาภิบาล
12 ส.ค. 62 หยุดวันแม่ / คณะครูแผนกประถมร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับจังหวัด
รอคำสั่งจากจังหวัด ร่วมงานประถมศึกษา 4-6 บุคคลากร
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่
ทั้ง 3 ระดับ บริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา วิชาการ
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) / คณะครูร่วมกิจกรรมกับจังหวัด
รอคำสั่งจากจังหวัด ร่วมงานประถมศึกษา 1-3 บริหารงานทั่วไป
26 ก.ค. 62 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)
มัธยม บริหารงานทั่วไป
25 ก.ค. 62 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
3 ระดับ บุคคลากร
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562
มีการสอบ 3 วัน จากวันที่ 22-24 กรกฎาคม
นักเรียน พร้อมบัตรนักเรียน วิชาการ
16 ก.ค. 62 คณะครูปฐมวัยและมัธยมศึกษาร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับจังหวัด (วันหยุด)
รอคำสั่งจากจังหวัด บริหารงานทั่วไป
15 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
รอคำสั่งจากจังหวัด บริหารงานทั่วไป
12 ก.ค. 62 ส่งข้อมูลลงวารสาร รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562
ขอให้ทุกกลุ่มสาระ ส่งไฟล์ให้ตรงตามเวลา
งบประมาณ
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 นิเทศและสังเกตการสอนครูใหม่ ครั้งที่ 2 / 2562
3 ระดับ วิชาการ , บุคคลากร
05 ก.ค. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับครูและนักเรียนคาทอลิก
จิตตาภิบาล
04 ก.ค. 62 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
จิตตาภิบาล
01 ก.ค. 62 ร่วมกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ วิชาการ
01 ก.ค. 62 ประชุมวางแผนจัดทำวารสาร ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2562
สำนักบริหาร งบประมาณ
01 ก.ค. 62 ถึง 03 ก.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียนและครู / ตรวจสารเสพติด แผนกมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2562
3 ระดับ บริหาร ฯ , บุคคลากร
01 ก.ค. 62 ถึง 14 ก.ค. 61 บันทึกข้อมูลงานวัดผลประเมินผล ลงระบบ mas school
3 ระดับ วิชาการ
27 มิ.ย. 62 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
บุคคลากร
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับปฐมวัย
ปฐมวัย วิชาการ
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา บริหารงานทั่วไป
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 นิเทศและสังเกตการสอนครูใหม่ ครั้งที่ 1 / 2562
ทั้ง 3 แผนก วิชาการ , บุคคลากร
14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2562
ทั้ง 3 แผนก งบประมาณ
14 มิ.ย. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ประถมฯ,มัธยม บริหารงานทั่วไป
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ปฐมวัย
ปฐมวัย บริหารงานทั่วไป
10 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562
ทั้ง 3 แผนก บริหารงานทั่วไป
07 มิ.ย. 62 เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน นักเรียนระดับประถมวัย
ปฐมวัย บริหารงานทั่วไป
04 มิ.ย. 62 ถึง 07 มิ.ย. 62 สรรหาและคัดเลือกนักเรียน เพื่อเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ทั้ง 3 แผนก วิชาการ
31 พ.ค. 62 กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก / ผู้บริหารพบนักเรียน
มัธยมฯ บริหารงานทั่วไป
27 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 รับสมัครกรรมการสภานักเรียน
 รับสมัครกรรมการสภานักเรียน ทุกระดับ
ทั้ง 3 แผนก บริหารงานทั่วไป